O Nama

Kreirano Srijeda, 04 Rujan 2013

Područna vatrogasna zajednica Buzet je organizacija u kojoj su udruženi javna vatrogasna postrojba Buzet te dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet i Ćićarija a s ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva i vatrogasnih postrojbi, te promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na području Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Područna vatrogasna zajednica dobrovoljna je stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za širu društvenu zajednicu u području zaštite od požara i vatrogastva.

Cilj Područne vatrogasne zajednice je promicanje i unapređivanje vatrogasne djelatnosti kao djelatnosti sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Ciljeve Područna vatrogasna zajednica ostvaruje tako da:
• zastupa i štiti interese svojih članica pred tijelima lokalne uprave i samouprave,
• promiče aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva,
• analizira i prati provođenje mjera u oblasti zaštite od požara, te inicira njihove dopune i izmjene,
• razvija i provodi aktivnosti na provođenju preventivnih i drugih mjera u oblasti zaštite od požara kao i radi unapređivanja vatrogastva u cjelini,
• razvija i provodi aktivnosti što se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim nepogodama,
• razvija i provodi aktivnosti na zaštiti okoliša
• potiče organizaciju i rad dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,
• organizira informativnu, propagandnu i nakladničku djelatnost iz područja vatrogastva i zaštite od požara,
• ostvaruje suradnju s odgovarajućim udrugama u zemlji i inozemstvu,
• potiče obrazovanja građana u oblasti vatrogastva,
• potiče kadrovsku osposobljenost i tehničku opremljenost članova,

Područje djelovanja je Grad Buzet i Općina Lanišće, ukupne površine 312 km2, gdje živi oko 6500 stanovnika u stotinjak naselja.

Čovjeku je trebalo dugo vremena da bi spoznao suštinu vatre, ali je vrlo rano naučio da je pojedinac suviše slab protivnik vatri. Zato je odavno već nastojao u borbu s vatrom privući ne samo pojedinca, već i organizirane grupe. Te grupe predstavljaju početke organiziranih vatrogasnih postrojbi,a najstariji tragovi njihova djelovanja sežu čak u drugo stoljeće prije naše ere,o čemu svjedoče zapisi na jednom egipatskom papirusu. U nas se prva vatrogasna društva suvremenog oblika organiziranja i djelovanja pojavljuju u 19. stoljeću. U Varaždinu je 1864. godine osnovano prvo vatrogasno društvo u Hrvatskoj pod nazivom „Prvi Hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“. U Istri je u lipnju 1878.godine organizirana prva postrojba pulskih gradskih vatrogasaca. U Buzetu počeci organiziranog vatrogastva zabilježeni su 1952. godine, kada je oformljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet, kao preteča današnjeg vatrogastva na području Grada Buzeta i Općine Lanišće. Dobro organizirane vatrogasne postrojbe preduvjet su za uspješnu borbu protiv požara svih oblika, kako bi se spriječilo uništavanje šuma, poljoprivrednih kultura, naseljenih mjesta i ljudskih života. Brzim i učinkovitim djelovanjem vatrogasaca sprečavaju se požari katastrofalnih razmjera, te spašavaju ljudski životi. U današnje vrijeme je posebno značajno da su vatrogasci dobro opremljeni i educirani i za češće intervencije u prometu. Intervencijama u slučajevima prometnih nesreća, na žalost, pripada sve veći postotak u ukupnom djelovanju vatrogasnih postrojbi.
USTROJ VATROGASTVA
Početkom 2000. godine u Hrvatskoj dolazi do decentralizacije vatrogastva, kada općine, gradovi i županije u potpunosti preuzimaju Javne vatrogasne postrojbe od MUP-a. Na taj način kompletno financiranje i vođenje cjelokupnog vatrogastva prelazi u nadležnost lokalnih uprava. Slijedom toga u Istarskoj županiji dolazi do ustroja vatrogastva na temelju Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Procjena ugroženosti od požara i Planova zaštite od požara. Odlukama općina i gradova formira se sedam područnih vatrogasnih zajednica. U područne vatrogasne zajednice udružuju se javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva, s područja lokalne uprave kao osnivača određene zajednice. Takva jedinstvena organizacija, u kojoj su zajedno javne vatrogasne postrojbe, kao nositelj operativnog djelovanja i dobrovoljna vatrogasna društva, čine područnu vatrogasnu zajednicu kao racionalan i efikasan oblik organiziranja, a svih sedam područnih zajednica udruženo je u krovnu Vatrogasnu zajednicu Istarske županije. Na županijskom nivou ustrojeno je jedinstveno zapovijedanje, a vatrogasna zajednica Istarske županije je udružena u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, kao jedan od njenih osnivača.

OSNIVANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE BUZET
Odlukom Gradskog poglavarstva Buzeta u svibnju 2000. godine održana je izborna skupština Vatrogasne zajednice Grada Buzeta. Naime tada se općina Lanišće nije uključila kao osnivač, te je iz tog razloga u početku bila organizirana samo Vatrogasna zajednica Grada Buzeta, budući da je za osnutak područne vatrogasnezajednice potrebno postojanje više lokalnih uprava kao osnivača. Na osnivačkoj je skupštini izabran upravni odbor Vatrogasne zajednice u slijedećem sastavu:
1. Đino Piuti –predsjednik
2. Boris Sirotić – zamjenik predsjednika
3. Rikard Perčić – tajnik
4. Dragan Klarić – član
5. Damir Fabijančić – član
Na skupštini su imenovani i zapovjednik i zamjenik zapovjednika Područne vatrogasne zajednice:
1. Damir Fabijančić – zapovjednik
2. Denis Prodan – zamjenik zapovjednika

Tada se u Vatrogasnu zajednicu udružuju Javna vatrogasna postrojba Buzet i Dobrovoljno vatrogasno društvo Buzet, te buzetsko vatrostvo u takvoj organizaciji djeluje sve do osnivanja Područne vatrogasne zajednice. Bez obzira na to što Općina Lanišće nije bila u to vrijeme suosnivač Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Buzet, buzetski su vatrogasci preuzeli obavezu i sve vrijeme štitili područje laniške općine od požara i obavljali za to područje i ostale poslove iz domene vatrogastva.
Tek su 4. studenog 2003. godine potpisivanjem sporazuma između Grada Buzeta i Općine Lanišće o zajedničkom osnivanju Područne vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe Buzet stvoreni uvjeti za promjene. Tim se sporazumom utvrđuje da Grad Buzet učestvuje sa 80%, dok Općina Lanišće sa 20% udjela u upravljanju i vlasništvu Područne vatrogasne zajednice, s tim da sva do tada nabavljena oprema i objekti ostaju vlasništvo Grada Buzeta.
Izborna skupština Područne vatrogasne zajednice održana je 22. svibnja 2005. godine. Na skupštini je izabran novi upravni odbor u slijedećem sastavu: 1. Đino Piuti – predsjednik
2. Đani Soldatić – zamjenik predsjednika
3. Rikard Perčić – tajnik (predsjednik DVD Buzet)
4. Mauro Grbac – član (predsjednik Upravnog Vijeća JVP Buzet) 5. Marijan Poropat – član (načelnik Općine Lanišće)
6. Damir Fabijančić – član (zapovjednik JVP Buzet ). Na istoj se sjednici donosi odluka da se produžuje mandat dotadašnjem zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika, sada u Područnoj vatrogasnoj zajednici.

OBJEKTI I TEHNIČKA OPREMLJENOST

Snimanjem stanja vatrogastva u Buzetu, nakon osnivanja Vatrogasne zajednice, utvrđeno je da je zatečeno stanje kako tehničke opremljenosti tako i stanje objekata za smještaj bilo vrlo loše. Efikasnost vatrogasnih postrojbi bila je time znatno umanjena. Javna vatrogasna postrojba bila je smještena u objektu neadekvatnih uvjeta za smještaj ljudstva i opreme. Navedeni objekt nije imao niti najminimalnije osnovne uvjete za ostvarivanje svakodnevnih aktivnosti.
Dobrovoljno vatrogasno društvo u to vrijeme koristi prostore na Goričici, koji se sastoje od jedne kancelarije, te jednog malog priručnog skladišta. Budući da osim navedenih prostora, koji su dati na korištenje od strane Grada nije se posjedovalo nikakav prostor za garažiranje vozila, njegova vozila bila su parkirana u dvorištu Javne vatrogasne postrojbe, premda niti oni nisu imali dovoljno prostora za garažiranje ono malo vozila kojima su raspolagali. U to vrijeme Dobrovoljno vatrogasno društvo od vozila je posjedovalo jedno terensko vozilo (Ladu Nivu, godina proizvodnje 1988.), jedno putničko vozilo (Ladu-karavan, godina proizvodnje 1984.), jedno navalno vozilo (TAM 5500 godina proizvodnje 1978. neregistriran).Treba napomenuti da je kamion TAM 5500 dobiven donacijom iz Centra vatrogasnih škola Zagreb 1992. godine, zahvaljujući angažiranosti tadašnjeg načelnika gospodina Nikole Hrvačića. Međutim iz nepoznatih razloga vozilo je stajalo parkirano u dvorištu neregistrirano i propadalo. Javna vatrogasna postrojba u to je vrijeme posjedovala slijedeća vozila : 1. cisternu, 4000 l, FAP, godina proizvodnje 1983.
2. navalno vozilo TAM 5500,godina proizvodnje 1977., neispravno
3. terensko vozilo RANGE ROVER, godina proizvodnje 1981., sa prikolicom MIKAS opremljenom visokotlačnom pumpom i dva brzonavalna vitla
4. putničko vozilo LADU RIVU, godina proizvodnje 1987.
5. terensko vozilo LADU NIVU, godina proizvodnje 1982.
6. teretno kombi vozilo IMV, godina proizvodnje 1984.
Navedeni popis vozila najbolje govori o doista lošoj opremljenosti buzetskih vatrogasaca u to vrijeme. Ostala oprema, kako kolektivna tako i osobna bila je također zastarjela i neadekvatna za današnje potrebe gašenja požara i ostalih intervencija. Kao primjer spominjemo da su u opremi u to vrijeme to vrijeme bile samo jedne hidraulične škare, koje su se koristile za intervencije u prometnim nesrećama, i to već zastarjele.

REMONT I OPREMANJE VOZILA

Nakon snimanja stanja tehničke opremljenosti, kako vozilima, tako i ostalom opremom, trebalo je odrediti planove akcija. Budući da su sva vozila bila u jako lošem stanju, donijeta je odluka da se pristupi generalnom remontu i farbanju vozila prema određenom prioritetu. S obzirom da je kamion TAM 5500 (DVD) bio neregistriran, hitno ga je trebalo registrirati. Iako su dokumenti do tada bili zagubljeni, nakon određenog vremena vozilo je ipak registrirano. Nakon registracije na vozilu je napravljen kompletan remont i potom je nanovo ofarbano. Zatim je opremljeno svom potrebnom opremom te je u tom trenutku bilo najkvalitetnije i najopremljenije vozilo koje smo posjedovali. Za drugi kamion TAM 5500 (JVP) konstatirali smo da se ne isplati popravljati, pa smo ga rashodovali. Poslije toga smo jedno po jedno vozilo iz voznog parka uredili i doveli u stanje ispravnosti. Tako je i drugi kamion FAP, generalno uređen, pa smo nakon toga imali ispravna i uređena vozila opremljena osnovnom opremom. S obzirom na mali broj vozila i minimalnu opremu, nismo dijelili vozila i opremu po tome pripadaju li Dobrovoljnom vatrogasnom društvu ili u Javnoj postrojbi.

OBUKA I OPREMANJE VATROGASACA

U to vrijeme u Javnoj vatrogasnoj postrojbi bilo je 17 vatrogasaca, a 26 operativnih vatrogasaca bilo je u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Ti su vatrogasci bili raspoređeni u operativne grupe Buzet, Svi Sveti i Vrh. Prvo je odlučeno da se u Mjesnom odboru Roč osnuje operativna grupa u sastavu Dobrovoljnog Vatrogasnog društva Buzet. Bilo je to bitno radi brže intervencije, s obzirom na veličinu područja ročkog Mjesnog odbora te s obzirom na blizinu području Općine Lanišće. Odaziv je bio iznad svih očekivanja te smo u Roču oformili operativnu grupu sa 24 operativna vatrogasca.S tom operativnom grupom u sastavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buzet sada su bile četiri operativne grupe sa ukupno 50 vatrogasaca.Tako smo ostvarili jaku i jedinstvenu organizaciju vođenu sa jednog mjesta.Time smo postigli i racionalnije poslovanje sa mnogo manje troškova. Slijedeći korak bio je da smo sve članove Dobrovoljnog vatrogasnog doškolovali i tako da smo nakon što su položili ispite dobili 50 operativnih vatrogasaca. Istovremeno je izvršen i liječnički pregled svih vatrogasaca, kako Javne vatrogasne postrojbe, tako i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Isto tako je donesena odluka da se svi vatrogasci osiguraju kod osiguravajućeg društva protiv nezgode i to u toku svih 24 sata dnevno. Daljnji korak bio je pristupanje opremanju svih vatrogasaca osobnom opremom, tako da svaki operativni vatrogasac, član Dobrovoljnog vatrogasnog društva posjeduje komplet uniformu,radne cipele, dva radna kombinezona, kacigu, vatrogasni opasač sa sjekiricom. Istovremeno nabavljen je i veći broj svečanih uniformi.
Obukom i opremanjem vatrogasaca završila je prva zacrtana faza u razvoju vatrogastva na području Buzeta.
Donesena je i odluka da svi djelujemo kao „Vatrogasci“ Buzet“, što nas ujedinjuje i učvšćuje potvrđuje u nastupu i djelovanju i pripadnike Javne vatrogasne postrojbe i članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Profesionalni vatrogasci razlikuju se od dobrovoljaca po oznakama na rukavima uniformi. I jedni i drugi nose na jednoj strani oznaku „Vatrogasci Buzet“, a na drugoj oznaku pripadnosti postrojbi,profesionalnoj ili dobrovoljnoj. Naš model je u širim krugovima vatrogasaca prihvaćen i potvrđen kao jedan od najboljih.

PRIPREME ZA GRADNJU NOVOG VATROGASNOG DOMA
U 2001. godini na sjednici upravnog odbora donijeta je odluka da se pristupi daljnjoj modernizaciji i opremanju vatrogasaca. Istovremeno je odlučeno da se proda stari vatrogasni dom. Najznačajniji korak u tom momentu bio je taj što smo uz suradnju buzetskog gospodarstva nabavili novo tehničko vozilo IVECO - nakon 15 godina prvo novo vozilo kupljeno za vatrogasce u Buzetu.Treba naglasiti da su naši kamioni FAP i TAM već bili stari 18, odnosno 24 godine, a prikolica MIKAS sa RANGE ROVEROM 20 godina.S novim vozilom bili smo spremni za brze intervencije, kako u spašavanju ljudskih života u prometu na cesti, tako i za brzo gašenje požara na objektima. Posebno je značajno da je vozilo, vrijedno 400.000 kuna, u cijelosti financiralo buzetsko gospodarstvo. Najznačajniji doprinos u tome dali su CIMOS Buzet i BUP Buzet.
Slijedeća je akcija bila vezana uz pripreme za izgradnju novog vatrogasnog doma. Donošenjem odluke o prodaji starog vatrogasnog objekta, započinju pripreme za izgradnju novoga. Zahvaljujući razumijevanju Gradskog poglavarstva, posebno tadašnjeg gradonačelnika gospodina Josipa Flega, Vatrogasnoj zajednici je dodijeljen teren za izgradnju doma u Svetom Ivanu, a ujedno su vatrogasci oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa. To je bio vrlo značajan doprinos sa aspekta financijske pomoći, u investiciji. Paralelno s time krenulo se je u projektiranje objekta i sve ostale radnje potrebne da bi se moglo pristupiti početku gradnje. Raspisan je natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju novog objekta,a isto tako je uspješno izvršena prodaja starog objekta. Prilikom prodaje dogovoreno je sa novim vlasnikom da vatrogasci mogu ostati u objektu do kraja travnja 2002. godine, tj. do useljenja u novi dom. Teško je tada bilo vjerovati da se novi objekat može tako brzo izgraditi, ali smo ipak hrabro ušli u taj posao. Kamen temeljac za budući objekt položio je gradonačelnik Josip Flego na svečanosti 28. rujna 2001. godine. Može se samo zamisliti koliko su se tome radovali buzetski vatrogasci; naprosto je bilo teško uopće vjerovati da se nešto takvo događa u našoj sredini.Tim činom započela je i ta tako dugo očekivana izgradnja buzetskog doma za vatrogasce. Sama gradnja objekta tekla je prema striktno izrađenom operativnom planu izgradnje, budući da smo unaprijed odredili da će otvorenje objekta biti 4. svibnja 2002. godine, na dan sv. Florijana , zaštitnika vatrogasaca. Posebno je bilo značajno kod određivanja datuma otvorenja objekta, to što će se u 2002.godini proslaviti zlatni jubilej vatrogastva u Buzetu - odnosno 50 godina od osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buzet. Paralelno sa izgradnjom objekta vršile su se pripreme oko proslave ze obljetnice. U zajednici sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije donijeta je odluka da će 4. svibnja 2002. godine biti centralna proslava Dana vatrogastva Istre,a s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom da će to ujedno biti i centralna proslava Dana vatrogasaca Hrvatske.

ZLATNI JUBILEJ PROSLAVLJEN OTVARANJEM NOVOG DOMA
Došao je i taj dan, dan koji će zlatnim slovima biti zapisan u povijest vatrogastvu cijele Buzeštine. Bila je to veličanstvena proslava, koja se pamti. Tog su se dana na okupu našli svi vatrogasci Istre, s gostima iz cijele Hrvatske. Slavili smo 50. obljetnicu vatrogastva u Buzetu, ali smo slavili i otvaranje novog suvremenog objekta - doma svih vatrogasaca Buzeštine. Padala je kiša, bilo je jako nevrijeme, ali ništa nije moglo pomutiti sreću vatrogasaca. Oni su prkosili nevremenu, kao da žele dokazivali kako hoće i mogu intervenirati u svim uvjetima. Održana je svečana sjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Vatrogasne zajednice Buzet, a nakon toga održana je veličanstvena smotra i defile svih vatrogasnih postrojbi Istre, sa svom tehnikom kojom se raspolagalo u to vrijeme.
Nakon izvedenih vježbi vatrogasaca Istre, u prezentaciji mogućnosti u gašenju požara sudjelovali su avion za gašenje požara i helikopter. S helikopterom je izvršena i pokazna vježba desanta vatrogasaca na moguće požarište. Na kraju svega uz prisutnost impozantnog broja građana i gostiju, koji su usprkos lošem vremenu cijeli dan pratili aktivnosti vatrogasaca, svečano je otvoren i novi vatrogasni dom. Treba naglasiti da je sve naprijed navedeno, od remonta vozila, nabave nove opreme, pa do izgradnje vatrogasnog doma izvedeno bez kredita. Sve je učinjeno vlastitim sredstvima i uz svesrdnu pomoć buzetskog gospodarstva. Osim Grada Buzeta, koje je ustupilo zemljište i oslobodilo vatrogasce komunalnim doprinosa, u izgradnju vatrogasnog doma donacijama se uključilo kompletno buzetsko gospodarstvo. U donacije spadaju: asfaltiranje okoliša vatrogasnog doma, hortikulturno uređenje okoliša, izvedba kanalizacije, priključak struje, priključak vode, priključak telefona, namještaj za sve uredske prostorije i prostorije za dežurstvo i dnevni boravak vatrogasaca, klupe, stolovi i stolice za učionicu, kamere za nadzor kruga objekta, dva kompjutera sa pripadajućom opremom, premještanje glavnog cjevovoda Buzet- Roč te dobava značajne krupnije i sitnijenopreme.


NOVA VOZILA I SUVREMENA OPREMA

Nakon izgradnje vatrogasnog doma slijedi period kada se vrlo intenzivno radilo na nabavi novih vozila i nove suvremene opreme. Cijeli period 2002.-2005. odvijao se u cilju zaokruživanja nabavke opreme.Prilikom toga vodilo se računa da se nabavlja najsuvremenija oprema i vozila, kako bi vatrogasci u svakom trenutku mogli intervenirati u svim nastalim situacijama.
U toku 2002. i 2003. godine za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva kupljena su dva kombi - vozila, jedan putnički i jedan kombinirani,koji je opremljen rezervoarom za vodu, visokotlačnom pumpom, te ostalom opremom. Istovremeno je kupljeno zapovjedno vozilo BERLINGO za potrebe Javne vatrogasne postrojbe. Za sve operativne članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva nabavljena je kompletna osobna oprema(šljemovi, opasači sa sjekiricama, odjeća, obuća). Dobrovoljni vatrogasci dobivaju 27 specijalnih intervencijskih odijela, dok je za Javnu postrojbu nabavljaju 17 najnovijih specijalnih odijela i toliko pari čizama. Također je kupljeno veći broj ručnih mobilnih radiostanica (motorole). Ako promatramo period nakon izgradnje vatrogasnog doma, možemo konstatirati da su najznačajnije bile 2004. i 2005., godine u kojima je vatrogastvo Buzeta najviše napredovalo s aspekta nabavke voznog parka i opreme. U 2004. godini nabavljena su dva moderna i kompletno opremljena vozila i to: 1. Kamion MERCEDES-UNIMOG TLF 8/30 –kombinirano šumsko -navalno vozilo sa „Ziegler“ nadogradnjom te kompletno opremljeno potrebnom opremom; rezervoar za vodu ima kapacitet 2000+1000 litara. 2. Kamion IVECO TLF 16-40-2 – navalno vozilo također sa „Ziegler“ nadogradnjom; to je vozilo u to vrijeme bilo najsofisticiranije u svojoj kategoriji u Hrvatskoj.
Terensko vozilo LADU NIVU dobili smo zahvaljujući Hrvatskim šumama - Upravi šuma Buzet , te smo vozilo opremili sa rezervoarom za vodu(200 l) i visokotlačnom pumpom s brzo navalnim vitlom, tako da smo dobili kvalitetno vozilo za brze intervencije u gašenju šumskih požara, a posebno na teško pristupačnim terenima.
Jedna od najznačajnijih investicija u 2004. godini bila je izgradnja protupožarnog video nadzora sa četiri kamere, koje pokrivaju znatno širi teren od područja koje pokriva Područna vatrogasna zajednica Buzet.Takav video nadzor nije do tada izveden nigdje u našoj zemlji , te je to bio pilot-projekt za cijelu Hrvatsku. Vrlo brzo je taj projekt prepoznat u Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, te je proširen na područje cijele županije. Veliku zahvalnost za podršku tom projektu dugujemo Hrvatskim šumama, koje su u njemu prepoznale značajni napredak u protupožarnoj zaštiti šuma, te su investiciju pratile sa 50% financijskih sredstava.
U 2005. godini dobili dvije donacije vozila. Buzetska pivovara nam je donirala polovni kamion MERCEDES, kojeg smo dodatno opremili potrebnom opremom u firmi „Ziegler“ Zagreb i tako dobili kvalitetno navalno vozilo. Od firme „Samoborček“ iz Samobora dobili smo donacijom potpuno uređen polovni autobus ZASTAVA sa 28 sjedišta, kojeg koristimo kako za potrebe vatrogasaca, tako i za potrebe sportskih klubova u Buzetu. Od novih vozila kupljen je putnički kombi CITROEN-JUMPER sa 9 sjedišta, a krajem godine nabava vozila je zaokružena kupnjom suvremeno opremljenog kombinirano-navalnog vozila SCAM TLF 1/10- 07, te autoplatforme PALFINGER dohvatne visine 20 metara. S tim vozilom smo se opremili za moguće potrebe spašavanja na visini, gašenju požara na gornjim katovima itd. U toj smo godini rashodovali i prodali četiri stara vozila i to: FAP, IMV, LADU-KARAVAN, te RANGE ROVER s prikolicom MIKAS. Istovremeno se nastavlja s ulaganjima i opremanjem, te možemo reći da smo sa krajem godine završili cijeli ciklus osuvremenjivanja i opremanja vatrogasaca u Područnoj vatrogasnoj zajednici Buzet.
Sva vozila i sva oprema nabavljena su preko Područne vatrogasne zajednice Buzet. Nakon nabave odlukom Upravnog odbora dana su na korištenje i upravljanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet,Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Buzet i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Ćićarija“ Lanišće. Vozila i oprema ostaju u vlasništvu Područne vatrogasne zajednice Buzet.

ULAGANJA U KADROVE

Budući da smo se opredijelili za osuvremenjIvanje vatrogasne postrojbe, to podrazumijeva i stalno ulaganje u kadrove. Početkom 2004.godine na Visokoj školi za sigurnost i zaštitu diplomirala su naša dva studenta i stekla zvanje diplomiranih inženjera. To su zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe i područne vatrogasne zajednice Damir Fabijančić i njegov zamjenik Denis Prodan. U ožujku 2005. godine uputili smo novu grupu od 5 vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe na studije na istom fakultetu. Povoljnost je tog studija što se odvija u izdvojenoj studijskoj grupi Pazin, tako da studenti sva predavanja slušaju u Pazinu, a tu polažu i ispite. Današnja tehnika i tehnologija traži sve školovanije kadrove, tako da je opredjeljenje Područne vatrogasne zajednice kontinuirano raditi na obrazovanju vatrogasaca, kako u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, tako i u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Iz tog se razloga upravo priprema grupa vatrogasaca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva za školovanje za vatrogasne časnike i dočasnike. Tokom 2005.godine svi vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe završili su seminar iz zaštite na radu, svi su ujedno položili i stručni ispit za rad s hidrauličnim platformama, s ostalim hidrauličnim alatima te s motornim pilama.

OSNIVANJE DVD „ĆIĆARIJA“
Koncem 2005. godine smo, nakon 53 godine vatrogastva na Buzeštini, konačno uspjeli formirati i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Ćićarija“ za područje općine Lanišće, gdje smo u početku uspjeli okupiti 22 člana kao osnivače. Od toga broja su njih 11 u prvoj fazi završili tečaj za vatrogasce, te svi prešli liječnički pregled potreban za operativne vatrogasce. I tu moramo zahvaliti Hrvatskim šumama - Upravi šuma Buzet, koje su se od početka uključile u pripreme za osnivanje društva i zahvaljujući njima nabavili smo opremu kako skupnu, tako i osobnu za sve članove Dobrovoljnog društva „Ćićarija“ Lanišće. U opremanje značajno se uključila i Vatrogasna zajednica Istarske županije. Posebnu zahvalnost treba odati za osobni angažman u osnivanju i opremanju DVD „Ćićarija“ načelniku općine Lanišće gospodinu Mariju Poropatu, ondašnjem upravitelju Hrvatskih šuma - Uprava šuma Buzet gospodinu Marijanu Maričiću, sadašnjem upravitelju Hrvatskih šuma Buzet gospodinu Ivanu Penteku te rukovoditelju tvornice ambalaže Lanišće gospodinu Željku Laburi. U cijeloj akciji vrlo je značajno što se zahvaljujući Općini Lanišće uspjelo dobiti kvalitetan objekt za vatrogasni dom u selu Podgaće, a uključenjem Hrvatskih šuma, Vatrogasne zajednice Istarske županije, HEP-a Pogon Buzet i Istarskog vodovoda dom je uređen i opremljen.
Kako bismo zaokružili akciju, Upravni odboru Područne vatrogasne zajednice Buzet donio je odluku da se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Ćićarija“ za početak dodijeli na upravljanje i korištenje kompletno opremljeno navalno vozilo TAM 5500.

BUZETSKI VATRIGASCI MEĐU NAJOPREMLJENIJIM I NAJBOLJE ORGANIZIRANIM U HRVATSKOJ
Nabavljeno je još dosta opreme i inventara, ovdje je nabrojeno ono najvažnije. Vatrogasci Buzeta su danas, možemo to slobodno reći, među najopremljenijim i najorganiziranijim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj, čime se možemo ponositi.
Sva nabavljena oprema ne bi puno vrijedila bez ljudskog potencijala. Ali Buzet ima, možemo s ponosom reći, izvrsne i sposobne vatrogasce, kako u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, tako i u oba Dobrovoljna vatrogasna društva.Malo se koja sredina može pohvaliti takvim ljudski potencijalom. Možemo biti sigurni da se s ovom opremom, te sa ovakvim vatrogascima možemo nositi sa bilo kojom nepogodom (požarom, tehničkim intervencijama, spašavanjem imovine i ljudi) bez pomoći sa strane osim u iznimnim situacijama. U slučaju potrebe,to će buzetski vatrogasci našim građanima i našim gospodarstvenicima i pokazati i tako im se odužili na svoj pomoći i povjerenju koje im je ukazano. Sve što je postignuto ne bi bilo moguće sprovesti i organizirati, da nismo imali ogromnu podršku našeg buzetskog gospodarstva, posebno ljudi koji ga vode, i Grada Buzeta uopće, sa čijim smo čelnicima svaku akciju dogovarali i pokušavali maksimalno uskladiti stavove, jer nam je svima bio jednak cilj. Stvorili smo maksimalne uvjete u zaštiti od požara i ostalih nepogoda na području Grada Buzeta i Općine Lanišće i preduvjete za daljnji razvoj u skladu s novim dostignućima u protupožarnoj zaštiti. Imamo opremu, imamo ljude da brzo i efikasno interveniramo u slučaju potrebe, ali neka nam svima bude želja i cilj da se ova oprema što više koristi u prevenciji, u pokaznim vježbama i edukaciji, a što manje u stvarnim intervencijama.

Friday the 24th. Design by QualityJoomlaTemplates. by cursor d.o.o.
Copyright 2012

©